M?su pieeja darbam ir radoa un nopietna.

    celtniec?bas darbi priv?tfirm?m;
    celtniec?bas darbi priv?tperson?m;
    celtniec?bas darbi ?rzemju firm?m Latvij?;
    dz?vok?u remonti;
    individu?lo m?ju celtniec?ba un individu?lo ciematu celtniec?ba;
    elektrotehniskie darbi ?k?m un b?v?m;
    santehniskie darbi ?k?m un b?v?m;
    pamatu izb?ve ?k?m un  b?v?m;
    fas?des siltin?anas un apdares darbi ?k?m un b?v?m;
    fas?des remontdarbi, renov?cijas un kr?soanas darbi ?k?m un b?v?m;
    apdares darbi telp?s ?k?m un b?v?m;
    sienu apmeana ar javu MP-75 telp?s;
    sienu kr?soana telp?s;
    fl?z?anas darbi sien?m, gr?d?m, telp?m;
    koka konstrukcijas - logi, durvis, gr?das, k?jl?stes, k?pnes telp?s;
    veicam m?r?anas darbus, ?ku un b?vju konstrukciju izb?vi, m?r?jot ar Fibo, Aeroc, Keraterm, dobtiem un visu veidu blokiem, m?r?ana ar visu veidu ?ie?e?iem, sienu, strapsienu un ?rsienu m?r?ana ar visu veidu blokiem un ?ie?e?iem;
    veicam logu ai?u ?rejo un iekejo apdari, loga iekpus? re?ipsa izb?vi, st?r?u izb?vi, pakteleanu, krasoanu.

 

 

    Top.LV