M?su pieeja darbam ir radoša un nopietna.

•    celtniec?bas darbi priv?tfirm?m;
•    celtniec?bas darbi priv?tperson?m;
•    celtniec?bas darbi ?rzemju firm?m Latvij?;
•    dz?vok?u remonti;
•    individu?lo m?ju celtniec?ba un individu?lo ciematu celtniec?ba;
•    elektrotehniskie darbi ?k?m un b?v?m;
•    santehniskie darbi ?k?m un b?v?m;
•    pamatu izb?ve ?k?m un  b?v?m;
•    fas?des siltin?šanas un apdares darbi ?k?m un b?v?m;
•    fas?des remontdarbi, renov?cijas un kr?sošanas darbi ?k?m un b?v?m;
•    apdares darbi telp?s ?k?m un b?v?m;
•    sienu apmešana ar javu MP-75 telp?s;
•    sienu kr?sošana telp?s;
•    fl?z?šanas darbi sien?m, gr?d?m, telp?m;
•    koka konstrukcijas - logi, durvis, gr?das, k?jl?stes, k?pnes telp?s;
•    veicam m?r?šanas darbus, ?ku un b?vju konstrukciju izb?vi, m?r?jot ar Fibo, Aeroc, Keraterm, dobtiem un visu veidu blokiem, m?r?šana ar visu veidu ?ie?e?iem, sienu, strapsienu un ?rsienu m?r?šana ar visu veidu blokiem un ?ie?e?iem;
•    veicam logu ai?u ?rejo un iekšejo apdari, loga iekšpus? re?ipsa izb?vi, st?r?šu izb?vi, špaktelešanu, krasošanu.

 

 

    Top.LV