M?su in×eniertehniskie darbinieki, b?vdarbu vad?t?ji un in×enieri celtniec?b? str?d? no 1972. gada. Da×i speci?listi izgl?t?bu ir ieguvuÜi p?c 1990. gada. M?su celtnieki, santehni?i un elektri?i ir ar speci?lo izgl?t?bu un lielu darba pieredzi. M?s izpild?m pas?t?jumus valsts uz??mumiem un organiz?cij?m, priv?tuz??mumiem un fizisk?m person?m. P?c klienta piepras?juma b?v?jam un remont?jam civilos un saimnieciskos celtniec?bas objektus. M?s str?d?jam kvalitat?vi un uzticami. M?su galvenais uzdevums ir nep?rtraukta att?st?ba un darba apjoma palielin?Üana. Veicam b?vdarbus saska?? ar visiem Latvijas Republikas Ministru kabineta r?kojumiem un noteikumiem. M?s str?d?jam ar jaun?ko tehniku un instrumentiem, kvalific?tu person?lu. M?su pieeja darbam ir radoÜa un nopietna.

 

Top.LV